เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR2103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600890
น.ส.อมลวรรณ พันธุ์วิชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
8  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
16  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
17  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
18  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
20  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
21  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
22  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
23  
631337
น.ส.กานต์จิรา วงค์ชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
24  
631358
น.ส.ญาณิศา พรมเจียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
25  
631359
น.ส.นภาพร สินธุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
26  
631373
นายลัทธพล ภวังคานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว