เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR2363 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592078
นายสุรเดช วาหนูนาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
600890
น.ส.อมลวรรณ พันธุ์วิชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
620162
น.ส.รักษ์ชนก ศุภฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
620324
น.ส.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
620353
นายรัชชานนท์ ญาณคำ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
620357
น.ส.นริศรา ทางดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
8  
620708
น.ส.กรกนก บุญประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
620937
น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
621021
น.ส.วิภาวินี ไกรยะสวน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
621280
นายชินดนัย เกียรติแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
621344
น.ส.วิชิตา จันทร์คีรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
621359
นายพีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว