เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR3183 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581751
น.ส.จุฑาทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
2  
591318
น.ส.พรรณิกา ชูทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
3  
600373
น.ส.ธีรกานต์ เดชากัลยาณคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600520
น.ส.วิศิลาณี แก้วพวงดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600523
น.ส.กัญญารัตน์ ภูทองเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
601017
น.ส.ชลรชา เรืองเกตุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
601019
น.ส.พรรษมน ภู่น้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
601049
นายสิทธินนท์ จันทรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
601567
น.ส.เกวลิน จิระธรรมวศิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
601940
น.ส.วรรณภา สิริปฐมภูษิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
601994
น.ส.ธันย์ชนก ตะนุเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
602009
น.ส.สรัญญา สงวนจิตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
602038
น.ส.พรรณภัทร หนุนอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
602077
น.ส.อัญมณี สาริแฝง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ