เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR3453 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610021
น.ส.ธนิดา แก้วเรือง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
610249
น.ส.ภณิดา ประทุมมา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
610257
น.ส.ศิริโสภา ฐานะ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
610304
น.ส.วรางคณา มหาชูต
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
610333
น.ส.ศศิประภา ลักษณงามเลิศ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
610396
น.ส.ธนภร มะณะเปรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
610510
น.ส.นภารัตน์ สำเริง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
8  
610521
น.ส.ชนกานต์ จันอ้น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
610805
น.ส.กายแก้ว กาญจนัมพร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
610865
นายสุรศักดิ์ เพ็งจันทรา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
610867
น.ส.กัญญาพัชร์ ธรรมธาดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
610895
นายศิริพงศ์ อยู่วัฒนะ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
610896
น.ส.ชุติกาญจน์ พุ่มธานี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
610984
น.ส.ภัทรพร เอมศิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
611299
น.ส.ณัฐธิดา กุลบุตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
16  
611334
น.ส.อัญชิสา สงไตรรัตน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
17  
611471
น.ส.ภัททิรา พรมโนรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
18  
621111
น.ส.ชลธรารินทร์ ทองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
621870
น.ส.จุฬาลักษณ์ สายอุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว