เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR4153 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600046
น.ส.รุจิเนตร คงพูลเพิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
600516
น.ส.ภัทรกันย์ จันทร์เปรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
600890
น.ส.อมลวรรณ พันธุ์วิชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
600922
น.ส.อุไร บรรทะท้าว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
600992
นายคมสันต์ ศะศิสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
600998
น.ส.ขัตติยา สุขแสง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
601001
น.ส.วราภรณ์ บุญภักดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
8  
601005
น.ส.ฟาริดา ซองเงิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
601023
น.ส.รุ่งอรุณ น้อยคูณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
601077
น.ส.พรชนก ส่องแสง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
601164
น.ส.กนกวรรณ กลิ่นขจร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
601348
น.ส.พรนภา ทองอร่าม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
601373
น.ส.สาวิกา แก้วมงคล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
601423
น.ส.นฤมล ธงเงิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
601555
น.ส.กวินทิพย์ ชูทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
16  
601588
น.ส.วรรณพร เจริญทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
17  
601740
น.ส.จิตรวรรณ วรรณพฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
18  
601759
น.ส.วริญญา วังศิริสกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
601766
นายสุวพิชญ์ วายุพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
20  
602061
น.ส.ธนิตา รวยเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
21  
602496
นายศุภณัฐ เตชะวงศ์ศิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว