เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR4206 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591621
น.ส.นภัส วิทยพรกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
591628
นายชนะภัย ตั้งใหม่คงสิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
591653
น.ส.กุลิสรา โชคประทาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
591950
นายกิตติธัช ชินบุญนาค
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
592417
น.ส.ธัญญลักษณ์ ดำนิล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
592835
นายวัฒนะชัย หอมหวล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
7  
602526
นายรัฐฉัตร ปานจับ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว